Cookies


About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website
Learn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: www.carboncoaching.se

Aktuell status: Samtycke har inte givits.Hantera ditt samtycke.


What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.


How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the ”Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.GDPR 

Personuppgiftsansvarig
Carbon Coaching AB moderbolag, inkluderande eventuella särskilda företagsnamn, bifirmor och dotterbolag, är personuppgiftsansvarig.
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Carbon Coaching AB
Visteby Östansjö 225
755 96 Uppsala
070-8271300
info@carboncoaching.se
Org nr 556786-7659
Momsreg nr SE556786765901
Grundläggande principer för Carbon Coaching AB Integritetspolicy:
Carbon Coaching AB arbetsmodell för att säkerställa en god Integritetspolicy samt att alltid arbeta för att skydda personuppgifter sker enligt följande principer:
- Laglighet
- Öppenhet
- Ändamålsenligt
- Uppgiftsminimering
- Lagringsminimering
- Integritetsskyddande
- Konfidentialitet
- Kontinuerlig uppdatering och anpassning av policy
Vad används personuppgifterna till?
Personuppgifterna används endast till det primära ändamålet beskrivet vid individens kontakt med Carbon Coaching AB.
För rekrytering gäller att den sökande skickar information för sökt tjänst som vi mottar och sorterar efter kundens kravspecifikation. Ansökan kommer in genom Recruto eRek. Vid rekrytering används mottagna personuppgifterna endast som underlag för rekryteringsprocessen. Vissa delar av personuppgifterna delas även till kund som beställt rekryteringen som underlag för urval. Personuppgifter som skulle kunna användas för eventuell tredje part som är intresserad av att rekrytera, kommer innan utdelning att förankras genom att berörd person i fråga kontaktas av Carbon Coaching AB för medgivande.
För coaching, verksamhetsutveckling, seminarier, föreläsningar och kurser samlas eventuella personuppgifter in och används för att kunna arbeta långsiktigt med kunden och säkerställa kontinuitet i det avtalade uppdraget. Inga av dessa uppgifter delas med annan part än kunden själv.
För uthyrning och upplevelser med flygsimulator eller VR samlas eventuella personuppgifter in och används för att kunna säkerställa det avtalade uppdraget. Inga av uppgifterna som Carbon Coaching AB mottar, delas med annan part än kunden själv.
Bokning och betalning för verksamhet inom Carbon Coaching AB sker genom underleverantörer som i sin tur använder personuppgifterna enligt deras egna regler och policy som även redovisas i köpet och på deras respektive hemsidor.
Hur länge sparar vi uppgifterna
E-post med personuppgifter ska raderas både från inkorgen samt papperskorgen så snart väsentliga uppgifter är flyttade till andra säkra IT-system.
Personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt eller enligt gällande lagstiftning. Till exempel kan vissa personuppgifter i samband med rekrytering sparas i upp till två år baserat på Diskrimineringslagen 2008:567.
När uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in
för, så tas de bort.
Uppgifter om personer som inte längre är kunder/leverantörer ska tas bort från IT-systemen senast ett år efter avslutad kund/leverantörsrelation.
En tumregel enligt Datainspektionen är att personuppgifter om en tidigare kund i
normala fall får användas för marknadsföringsändamål under ett års tid efter att
kundrelationen har upphört.
Personuppgiftsbiträde
En kund eller leverantör till Carbon Coaching AB som beställer ett uppdrag eller levererar en tjänst var personuppgifter kommer att hanteras, agerar som Personuppgiftsbiträde.
Kunden/Leverantören som då agerar Personuppgiftsbiträde, samtycker till och/eller garanterar:
1) att endast behandla personuppgifterna i enlighet med Carbon Coaching ABs integritets och personuppgiftspolicy samt säkerhetsåtgärder och skyddsnivå, eller sin egen om den har motsvarande nivå.
2) att följa tillsynsmyndigheternas råd och direktiv
3) att utan onödigt dröjsmål meddela Carbon Coaching AB efter att ha blivit medveten om en överträdelse
4) att när rättsliga grund för behandling av personuppgifterna upphör oavsett orsak, returnera personuppgifterna till Carbon Coaching AB och radera den från systemen om inte obligatoriska lagbestämmelser kräver fortsätt lagring
5) att omgående informera Carbon Coaching AB om en begäran om utlämnande av personuppgifter som mottagits direkt från en person eller från myndigheter, såvida inte en sådan information är förbjuden enligt lag.
Kundregister, leverantörsregister och bokningssystem
Uppgifter som behövs för att uppfylla avtal med kunden/leverantören, som exempelvis namn, kontaktuppgifter, org/pers nr och leveransadress, kommer att registreras hos Carbon Coaching AB. Om Carbon Coaching AB vill registrera fler uppgifter om kunden/leverantören än vad som behövs för att uppfylla avtalet, tillfrågas kunden/leverantören och eventuellt avtal upprättas.
Känsliga uppgifter
Carbon Coaching ABs policy är att inte dokumentera eller spara uppgifter som kan vara känsliga såsom hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.
Nyhetsbrev och marknadsföring
Om Carbon Coaching AB skickar nyhetsbrev eller marknadsföring, sker detta endast med utgångspunkt att mottagaren alltid har möjlighet att avsäga sig eller neka motsvarande utskick.
E-post
Dataskyddsförordningen gäller även personuppgifter som förekommer i e-post. Carbon Coaching AB arbetar därför efter följande principer:
- Skicka inte känsliga personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.
- Undvik att skicka andra integritetskänsliga uppgifter som exempelvis lönebesked via e-post.
- För över personuppgifter till andra säkra system och radera e-posten. E-postar en anställd in och sjukanmäler sig, registrera det i annat system och radera e-posten.
- Om kontaktformulär på webb används som genererar ett e-post till Carbon Coaching AB, skall all känslig information hanteras enligt ovan.
- Vid användning av autosvar, ska länk till Carbon Coaching AB personuppgiftshantering och integritetspolicy finnas med
Löner och andra uppgifter om anställda
Carbon Coaching AB behöver registrera personuppgifter om anställda för att kunna uppfylla avtalet som arbetsgivare åt anställda. Dessa uppgifter hanteras i säkra system och endast i syfte att fullgöra åtaganden som arbetsgivare och löneutbetalare. Carbon Coaching AB hanterar personuppgifter om de anställda för att leva upp till lagkrav som exempelvis rapportering av skatter och sociala avgifter.
Om kontaktuppgifter till anhöriga för att kunna kontakta dessa vid
olycksfall eller sjukdom behöver sparas, så kommer skriftlig information om detta upprättas som den anställde kan föra vidare till berörda.
Personuppgifter på webben
Om kontaktuppgifter och/eller foto på anställda eller kunder/leverantörer ska publiceras på webben, tillfrågas berörda om det är okej att publicera detta på webben. Om Carbon Coaching AB kan motivera att det är viktigt för företaget att publicera uppgifterna, till exempel för att den anställda är en chef eller har kundorienterade arbetsuppgifter, så kan det ändå vara okej att publicera uppgifterna utan den anställdas medgivande. Däremot informeras alltid den anställda om att deras bilder och andra personuppgifter kommer att publiceras på webben.
Skyddande av personuppgifter
Carbon Coaching AB begränsar och tilldelar behörigheter efter behov för hur personuppgifter ska göras tillgängliga för anställda i företaget.
Personuppgifter som behövs enligt beskriven policy flyttas från till exempel e-post, som inte anses säkert, till säkra molnbaserade system med inloggning och behörighetstilldelning. IT systemen skyddas av inbyggda eller installerade system eller program. Informationen i systemen säkerhetskopieras kontinuerligt.
Du har följande rättigheter:
Rätt till åtkomst:
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet, att begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till korrigering:
Du har rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter.
Rätt till radering:
Du har rätt att begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, eller om du återkallar medgivande som vår behandling är baserad på och där det inte finns någon annan laglig grund för behandling.
Rätt till begränsning av behandling:
Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du tror att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.
Rätt till dataportabilitet:
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätten att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder eller be oss att göra det.
Rätt att göra invändningar:
Du som tillhandahåller personuppgifter till Personuppgiftsansvarig har rätt att, när som helst, invända mot behandling av personuppgifterna på flera grunder såsom framgår av dataskyddsförordningen utan att behöva berättiga sitt beslut.